Organizational Structure

The Expert Committee in Medical Education of the MOE

The Expert Committee in Medical Education of the MOE.pdf


The Working Committee for the Accreditation of Medical Education

The Working Committee for the Accreditation of Medical Education.pdf


The Advisory Group of Working Committee for the Accreditation of Medical Education

The Advisory Group of Working Committee for the Accreditation of Medical Education.pdf


The Secretariat Working Group of Working Committee of Accreditation of Medical Education

The Secretariat Working Group of Working Committee of Accreditation of Medical Education.pdf


The administration office of The Secretariat of Working Committee of Accreditation of Medical Education

Section Chief:Li Man

Staff: Wang Yuanyuan、Zhou Shu'aijun、Liu Yufeng、Wang Xintian、Sun Xiaofan


Contact Information

Phone number:010-82802795   010-82805005

Fox:010-82802795

E-mail:renzheng@bjmu.edu.cn